Informații despre examenul de titularizare

Căutând informații despre acest examen anii anteriori, m-am lovit de multe ori de mai multe întrebări decât de răspunsuri, unele banale, altele complexe, altele variază de la județ la județ sau de la an la an. Astfel, am ajuns aici. În următoarele rânduri, voi încerca să detaliez unele lucruri practice legate de examenul de titularizare, îmbinându-le cu experiența obținută prin parcurgerea informațiilor de pe diverse site-uri și în urma promovării examenului.
Așadar, examenul de titularizare este cel pe care îl susțin cei care doresc să obțină un post în învățământ. Acesta se susține, de obicei, în luna iulie.


Cine poate susține examenul?


La el pot participa oamenii care au absolvit facultatea, cei care sunt în ultimul an de facultate, precum și cei care au terminat liceul pedagogic (dacă vor să devină învățători/educatori). Pe lângă cursurile de la facultate, mai sunt necesare și modulele pedagogice, care pot fi urmate în paralel cu facultatea (beneficiul ar fi faptul că dacă ești la facultate la buget, modulul pedagogic nu te va costa nimic, doar înscrierea la acesta), sau pot fi urmate după absolvire (dar doar cu taxă).
Modulele pedagogice sunt două la număr. Primul modul se face, de obicei, în paralel cu anii de licență, și îți oferă posibilitatea de a preda în învățământul primar și la gimnaziu. Al doilea modul se face în paralel cu anii de masterat, iar acesta îți oferă posibilitatea de a preda la liceu.


!! Teoretic, cu primul modul poți preda și la clasele IX și X, care sunt la liceu, DAR! Datorită modului în care sunt încadrate posturile (definite doar ca „post gimnazial” sau „post liceal”), asta înseamnă că nu vei putea să predai și la acele clase.
Dacă ai urmat o facultate și ai dublă specializare (de exemplu, ai urmat Facultatea de Litere și ai dublă specializare Română – Engleză), examenul va fi susținut doar la una dintre aceste două specializări. Asta înseamnă că trebuie să fii hotărât și informat cu destul de mult timp înainte de susținerea examenului.


Nota peste 7 și nota peste 5 la examen


Nota la acest examen este media alcătuită din alte două (sau trei!) note: prima notă va fi cea de la inspecția la clasă, iar a doua notă va fi cea de la examenul scris din iulie. Uneori, există și a treia notă, ea reprezentând o altă probă pe care o va susține candidatul, dacă acesta dorește să ocupe un post de „intensiv” la materia sa. Ea se ia în considerare doar în ședința în care se vor împărți posturile și doar în cazul în care candidatul optează pentru postul ”intensiv”. Până atunci, nota este formată din cea de la inspecție și cea de la examen.
Pentru că nota este o medie alcătuită din alte două, aceasta se calculează astfel:
(NOTA EXAMEN SCRIS x 3 + NOTA INSPECȚIE):4
Dacă ambele note sunt peste 7, atunci înseamnă că poți ocupa un post titularizabil. Cei care au media sunt 7, dar peste 5, pot candida pentru posturi de suplinitor calificat, iar cei cu note sub 5 pot candida pentru posturi de suplinitor necalificat.

Tipurile de posturi


Pentru a afla ce post poți ocupa, intri pe http://titularizare.edu.ro/2020/ și de acolo vei selecta județul tău.
Odată selectat județul, vei descoperi că sunt trei tipuri de posturi, cele complete cu viabilitate de cel puțin 4 ani (adică cele titularizabile – cele mai vânate – pe care dacă îl obții, e al tău până la moarte, sau până intră școala în restrângere), cele complete cu viabilitatea sub 4 ani (nu sunt titularizabile, dar sunt 18 ore, adică o catedră întreagă, într-o singură unitate de învățământ, ceea ce asigură o oarecare liniște) și mai sunt și posturile incomplete (sunt „rămășițe”, cele din care se adună să se facă o catedră întreagă, 5 ore într-o școală în satul X, 6 ore într-o școală în orașul Y, 3 ore într-o școală la periferie, etc.).
De aici, după ce selectezi tipurile de posturi pe care dorești să le vezi, te lovești de alte categorii de posturi – vacante/rezervate. Cele vacante sunt mai vânate – ele nu au un titular care se poate întoarce din concediu. Dacă sunt luate de tine, vor rămâne ale tale pe perioada contractului. Cele rezervate sunt de mai multe feluri – sunt fie rezervate deoarece titularul e în concediu matern, concediu fără plată, sau sunt alte unui director, etc. Aici e mai riscant – titularul are drept pe ele, iar în contractul suplinitorului spune că acesta se va încheia oricând titularul se va reîntoarce la școală. Sfatul meu este să iei legătura cu școala care te interesează și să afli situația de la ei, deoarece ei cunosc cel mai bine tot ce se întâmplă și te pot informa cel mai corect.


Repartizarea posturilor


Repartizarea posturilor se face în ședințe publice, în ordinea notelor obținute la examen. Prima ședință este cea destinată posturilor titularizabile din județ, a doua este destinată celor care au note peste 7, următoarea este pentru notele peste 5, iar ultima este pentru cei cu notele sub 5.


Înscrierea la examen


Actele necesare înscrierii se regăsesc în metodologie, la finalul acesteia, cu toate că le voi enumera mai jos. Tot pe site-ul de mai sus intri, în partea dreaptă scrie „Metodologie” iar lângă e desenată ceva cărticică albastră. Veți avea nevoie de un dosar (din experiența nebuniilor trăite anterior, dosar plic, dosar cu șină, dosare de toate felurile, să aveți la voi, că de multe ori au fost trimiși oameni înapoi că nu le plăcea doamnelor dosarul în care erau actele).
!!OPIS – pe care veți scrie tot ce apare în dosar (și o foaie goală, în caz că nu le convine că aveți prea multe la dosar și nu mai e Opis-ul corect și vă pune să îl rescrieți).
Fișa de înscriere trebuie downloadată din metodologie. Trebuie să mergeți cu ea completată, doamnele de la înscriere vă vor verifica fișa, dar nu vă vor ajuta să o completați (doar printr-un miracol).


ENUMĂR, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în anul şcolar 2019-2020**:
1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
1′) Absolvenţii promoţiei 2020 vor prezenta copia şi originalul adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
4) Copie de pe actul de titularizare în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
5) Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul), în original;
8) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
9) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
10) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original;
11) Adeverință/adeverințe din care să rezulte că nu am fost sancționat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
12) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
13) Cazier judiciar, în original;
14) Certificatul/adeverința de integritate comportamentală;
15) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2006 – 31.08.2017 (dacă este cazul).
**Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.
Vă sfătuiesc să vă mai uitați și pe site-ul ISJ al județului vostru deoarece uneori apar discordanțe. Să vă înarmați cu multă, multă răbdare și snacks de acasă, pentru că va fi de așteptat.
Aprobarea dosarelor (validarea fișei de înscriere) sună a ceva dureros, dar constă în simplul fapt că vei merge până la ISJ, îți verifici fișa de înscriere realizată de ei și dai o semnătura. Atâta tot! Anul acesta, modalitatea de comunicare se va face în general pe mail și telefonic, așa că nu ezita să trimiți un mail inspectoratului pentru clarificări!
Depunerea dosarului și perioada
Aceasta variază de la an la an – în general, prin mai se fac înscrierile și aprobările dosarelor, iar mai apoi până prin iunie au loc probele examinatorii. După depunerea dosarului, se va afișa o listă cu candidații înscriși pe site-ul inspectoratelor școlare.
Dacă ai absolvit în anul în care susții examenul, după afișarea listei va trebui să depui la inspectorat adeverințele de absolvire a facultății și a departamentului pentru pregătirea personalului didactic.
Urmează corectarea datelor de înscriere, la solicitarea candidaților – posibil să fii chemat să semnezi verifici dacă datele introduse de către ei sunt corecte (nume, prenume, adresă, cnp, medie de departajare) și să semnezi o hârtie că ai verificat totul.


Anul acesta, înregistrarea dosarelor se va face între 18-29 iunie 2020, iar lista cu toți candidații înscriși se va afișa la 1 iulie 2020. Apoi, între 1 și 9 iulie se vor verifica datele candidaților, iar aceștia trebuie să raporteze greșelile observate.


În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2020 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/ universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în ziua susţinerii probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.


Prima probă – inspecția la clasă SAU proba practică


Pe site-ul ISJ al județului tău va trebui să apară o listă cu cei înscriși la examen, sub un nume de genul „Programare probe practice / orale”, iar de aici, din nou, în funcție de județ și de felul în care le place lor să-și facă treaba, va apărea o listă în care, sperăm, că vei afla școala, clasa, profesorul, lecția și o modalitate de a lua legătura cu aceștia. În orice caz, cel mai recomandat e să dai o fugă până acolo, afli cine e profesorul, unde e clasa, câți copii sunt în clasă, cum sunt ei de obicei, ce sfaturi are el/ea legate de lecție și din astea.
Există o fișă de evaluare, care va fi la comisie, după care veți fi punctați. Ajută mult să vă orientați după ea în momentul în care vă pregătiți. Aceasta o puteți găsi în Metodologie (http://titularizare.edu.ro/2020/docs/Metodologie%20_mobilitate%20pers_did%202020_2021.pdf) la paginile 75-77.
Proba practică este susținută de către cei care doresc să predea Educație Artistică Specializată (în liceele de artă), Informatică și Tehnologia Informației, Instruire Practică, Maiștri Instructori, Învățământ Sportiv Integrat și Suplimentar (în liceele cu program sportiv/cluburi sportive școlare), pentru cei care doresc un loc în Palatele și Cluburile Copiilor și elevilor și celor care vor școlariza elevi cu deficiențe de auz sau vedere. Din nou, pentru a vedea exact ce presupune fiecare materie individual, vă îndrum spre vechea și sfânta Metodologie, tot pe linkul de mai sus, la paginile 79 – 89.
Anul acesta ea nu se mai susține.


A doua probă – examenul scris


Eu am susținut examenul pentru Limba Engleză, așadar știu ce cuprinde acesta. Pentru alte materii vă pot îndruma spre http://subiecte.edu.ro/2020/titularizare/modeledesubiecte/ și de asemenea, spre grupuri de Facebook (concurstitularizare, Titularizare 2020) care se formează cu scopul principal de a crea o comunitate de învățăcei.
Examenul la Limba Engleză e împărțit în 3 subiecte: prima parte de literatură, a doua de gramatică, iar a treia de pedagogie.
La literatură sunt două subpuncte:
Contextualizarea textului dat dintr-o perspectivă istorică și culturală (15-20 rânduri)
Relevanța textului, făcând referire la conținut, stil, curentul literar, etc. (30-40 rânduri)
La gramatică sunt trei subpuncte:
Specifică și ilustrează 5 moduri de a exprima/arăta X în engleză (asta e partea la care e nevoie de niște cunoștințe teoretice – spre exemplu, dacă ni se cere să arătăm 5 modalități de a exprima viitorul în engleză, va trebui să știm să le numim și să oferim exemple)
Și la c. sunt în general exerciții de gramatică (rephrasing, word gaps, etc.)


La pedagogie sunt, din nou, două subpuncte:
Bazat pe textul de la primul subiect, va trebui să creați o activitate legată de literatură. Se cer de obicei să fie legate de „reading” (de exemplu – realizează o activitate de pre-reading)
Bazat pe cunoștințele pedagogice (care sunt itemii direcți și itemii indirecți), va trebui să realizați exerciții de gramatică (din nou, niște cunoștințe teoretice legate de gramatică vor fi necesare) – de exemplu: Realizează trei exerciții, două bazate pe două tipuri de itemi indirecți (5 subpuncte per exercițiu) pentru a verifica abilitatea elevilor de a exprima concession și unul bazat pe itemi direcți pentru a verifica abilitatea elevilor de a exprima apology.


În acest an, examenul se va desfășura pe data de 15 iulie 2020. Vom afla rezultate inițiale pe 21 iulie, putem depune contestații pe 21 și 22 iulie (până în ora 21:00), iar rezultatele după contestații se află pe 28 iulie.
Acestea sunt informații generale referitoare la examenul de titularizare, care vin dintr-o singură perspectivă, a mea. Așadar, vă invit mereu, absolut mereu, să verificați cu încă o sursă ceea ce aflați, deoarece, mai ales în această perioadă, lucrurile se schimbă des și repede. Multă baftă, răbdare și compasiune pentru toți!

17 comentarii

 1. Buna ziua!
  Eu am terminat facultatea de contabilitate, urmez modul psihopedagogic I postuniversitar pentru economie,dar sunt si in ultimul an la Facultatea de Litere, Romana- Engleza. Imtrebarea mea este daca as putea profesa la gimanziu, dar limba engleza,desi modulul este pt economic?
  Multumesc!

 2. Bună! Și eu voi susține examenul pentru Limba Engleza. Ce materiale recomandați pentru pregătirea examenului de titularizare?

 3. Pentru un absolvent de facultate de drept cu modulul 1 de psihopedagogie făcut în timpul facultății, ce materii pot să predau și cum aflu daca sunt posturi disponibile atunci când mă înscriu la titularizare? Vă mulțumesc!

  1. Se pot preda toate materiile care intra sub denumirea “stiinte sociale”, spre exemplu, educatie civica, sociologie, om si societate, etc. Pentru a afla ce posturi sunt disponibile, va trebui sa consulti site-ul titularizare.edu.ro, iar acolo vei gasi scris “lista posturilor (a fost actualizata)” si vei putea selecta judetul care te intereseaza. Totodata, poti consulta si forumul isj-ului judetului de interes, acestia vor anunta cand va fi postata lista si o vor actualiza (deseori apar actualizarile pe forum inainte sa apara pe site). Multa bafta!

 4. Salutare! Revin cu o intrebare: adeverinta medicala eliberata de medicul de familie este buna? Spunea cineva ca trebuie adeverinta de la medicina muncii… mersi!

 5. Felicitari pt acest articol care ne este foarte util. Felicitari si pt reusita dvs. Acum pe ultima suta de metri ma gandeam sa ma inscriu pt titularizare deoarece am terminat facultatea in domeniu acum cativa ani si n-as vrea sa imi treaca viata fara sa imi indeplinesc visul de a lucra cu copiii. :))
  Oricum, lucrez cu copiii in timpul liber pt ca fac meditatii gratis cu baiatul meu si colegii lui care sunt clasa a 3 -a. Am mai lucrat ca voluntar la gradinite, dar visul meu este sa predau intr-o scoala :))
  Va multumesc inca o data pentru aceste informatii, multa sanatate! 😉

  1. Salut, Georgiana! I-am transmis mesajul tău colegei noastre care a scris articolul, ne bucurăm din suflet că am putut fi de ajutor :*
   Mult succes cu examenul! Și eu sunt profesoară, dar de germană. N-am optat pentru predare la stat, predau într-o asociație și în cadrul unei companii din Filipine. Mă bucur să citesc despre entuziasmul tău, transmit gânduri bune și o mare mare reușită!
   Sper să ne regăsim în comentarii pe site și să îți placă și celelalte activități derulate de noi. Zilele acestea am lansat o campanie de psihoeducație, mergi și vezi dacă poți ajuta pe cineva distribuind-o 🙂

 6. Buna seara. Am absolvit liceul pedagogic in 2009. Am dreptul sa ma inscriu la examenul de titularizare? Fara alte studii superioare ! Si trebuie sa sustin si inspectia la clasa daca nu am mai predat pana acum? Va multumesc

  1. Da, vă puteți înscrie. Inspecțiile la clasă se susțin indiferent dacă ați mai predat înainte sau nu, dar, anul acesta fiind pandemie încă nu se știe exact dacă ele se vor susține sau nu. Încă așteptăm să aflăm 🙂

 7. Am absolvit Școala Postliceala Pedagogică Dimitrie Cantemir 2001,specializarea Invatator EDUCATOR. Ca sa ma înscriu acum la titularizare pentru educatori, AM NEVOIE DE MODUL I? Din foaia matricolă reiese că am parcurs metodică,pedagogie…,psihologie. Mulțumesc!

  1. Examenul se dă anual. Există două situații. Prima, dacă postul pe care sunteți este vacant, puteți cere continuitate pe el, apoi dați examenul, iar apoi în ședința de repartizare veți avea prioritate și puteți rămâne pe postul pe care îl ocupați și acum. A doua situație ar fi că postul pe care sunteți acum este rezervat, iar atunci mergeți la examen și luați post in ordinea notelor.

 8. Buna ziua!Eu am o școală medicală absolvita ,cu forma de patru ani ,am posibilitatea să pot preda la învățământul primar și gimnazial!

 9. salut,pentru titularizare trebuie amandoua modulele?eu am terminat o facultate tehnica,de mecanica si as vrea sa predau mecanica dar am inteles ca modulul 1 e doar pt gimnaziu?deci nu cred ca se preda mecanica la gimnaziu…inseamna ca pot preda doar la liceu/facultate si atunci am nevoie de ambele module pt titularizare?ms

  1. Bună,am absolvit Școala Postliceala Invatatori- Educatori,în 2001. Vreau sa ma înscriu la titularizare pentru educatori. Va rog,lămuriți.ma: IMI TREBUIE MODULI?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *